Bevakning

Ändamål med kamerabevakning
Babel värnar om våra gästers och personals trygghet samt en ökad rättssäkerhet. Vi använder därför kamerabevakning i brottsförebyggande syfte.

Babel har tillsammans med Lifra, som äger byggnaden, tagit ett gemensamt beslut om att kamerabevaka byggnaden. Vi anser att intresset för att motverka, lagföra och avskräcka brott samt gästernas trygghet väger tyngst i detta fall.

Rättslig grund
Vi bevakar i enlighet och med stöd i Kamerabevakningslagen (2018:1200). Läs mer på länken nedan.

Kamerabevakningslag (2018:1200) – https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kamerabevakningslag-20181200_sfs-2018-1200

Lagring av uppgifterna
Det lagrade materialet raderas en gång i veckan.

Om du har frågor om vår kamerabevakning eller anser att du blivit felaktigt bevakad kontakta oss kontakta oss gärna på [email protected]

Klagomål
Eventuella klagomål kan framföras till Datainspektionen.

Ring 08-657 61 00
Mejla [email protected]